Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések

1. Bartha Andrea (székhely: 2083 Solymár, Panoráma u. 86.  adószám: 8378292703) továbbiakban: Szolgáltató) a fenti szolgáltatásokat igénybe vevő szerződő féllel (a továbbiakban: Megrendelő) létrejövő megbízási szerződéses jogviszonyban a felek között létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) eltérő rendelkezése hiányában a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandóak.

2. Az ÁSZF megtalálható a Szolgáltató honlapján minden megrendelési űrlapon, a Megrendelő a Szerződésben megjelölt szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Megrendelő az ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a szolgáltatások tényleges igénybe vételével, ráutaló magatartás útján az ÁSZF-et elfogadja. Jelen ÁSZF érvényessége nem függ a Megrendelő általi tényleges, fizikai birtoklásától. Jelen ÁSZFet a Szolgáltató időről időre módosíthatja; a módosítás hatályba lép, ha a Szolgáltató a módosított formát a fentiekkel egyező módon honlapján közzéteszi.

3. Jelen Szerződés a 2. pontban meghatározott szolgáltatás Megrendelő általi igénybevételére, a honlapon található űrlapon keresztüli jelentkezéssel , ennek hiányában magával a Szolgáltatás igénybe vételével jön létre.

4. A Szolgáltató a Szerződés az alábbiakban meghatározott oktatási, tanácsadási szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatást) az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja a Szolgáltató honlapján közzétett időpontban, amelyekért a Megrendelő a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján megtalálható ellenértéket fizeti meg.

5. A Megrendelő adatainak rögzítése, nyilvántartása és kezelése a Szolgáltató által közzétette Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban zajlik.

6. A Megrendelő a saját testi-lelki állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli a Megrendelő olyan cselekményének következményéért, amely a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, sikertelenségért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7. A Megrendelő Szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, a Szolgáltató által vele közölt házirenddel kapcsolatos, vagy a honlapján közzétett egyéb szabályokat.

8. Ha a Megrendelő megrendelést küld a Szolgáltató oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.

9. A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató azt elektronikus formában, automatikusan tárolja.

10. Befizetés módja

Átutalással történő fizetés esetén az a jelentkezési űrlap kitöltését követően, a Szolgáltató emailt küld az Megrendelőnek az átutaláshoz szükséges adatokkal.

Kedvezményezett neve: Bartha Andrea
Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-82057257

11. Lemondás feltételei

  • A tanfolyam indulásához képest 48 órán belüli lemondás esetén a Megrendelő a befizetett tanfolyami díj fele kerül megtérítésre.
  • Ha a lemondással a tanfolyam már nem tudna elindulni a résztvevők minimum létszámának elérése hiányában, úgy nincsen mód a tanfolyami díj átvezetésére más, későbbi tanfolyamra.
  • Már megkezdett tanfolyam esetén nincsen mód arra, hogy amennyiben a Megrendelő bármilyen ok miatt nem jelenik meg egy vagy több alkalmon, úgy a hiányzó alkalmak későbbi időpontban pótlásra kerüljenek. Hiányzás miatt a tanfolyam nem újrajárható.
  • Elindult tanfolyam esetén a befizetett összeg nem átvihető más tanfolyamra vagy időpontra, függetlenül attól, hogy a Megrendelő megjelent-e az elindult tanfolyam alkalmain.

12. Távolmaradás
Ha betegség vagy bármi egyéb indok miatt a Megrendelő nem jelenik meg a tanfolyamon a befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni vagy más tanfolyamra, illetve időpontra átvezetni.

13. Tanfolyam elmaradása
Amennyiben egy tanfolyam elmarad (pl. ha nem jön össze a szükséges minimális létszám), akkor a befizetett összeget – előzetes egyeztetés után – visszafizetjük vagy átvezetjük egy későbbiekben induló tanfolyamra.

A tanfolyamszervező – amennyiben nem jön össze az induláshoz szükséges létszám – a tanfolyamot a tervezett induláshoz képest legkésőbb 3 munkanappal  megelőzően lemondhatja. A létszám szempontjából a befizetések számítanak.

14. Felvételt készíteni tilos
A tanfolyamokon és előadás-sorozatokon kép- és hangfelvételt kizárólag a Szervező készíthet. A résztvevők számára kép- és/vagy hangfelvételt készíteni tilos!

15. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a Megrendelő előzetes, a módosítások hatálybalépését legalább 8 nappal megelőző, hírlevélben történő értesítése mellett módosítani. A módosítások akkor lépnek hatályba, ha e 8 napon belül azokat a Vendég nem kifogásolja.